Home  /  หลักสูตรครูมัธยมศึกษา   /  หลักสูตรการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ค่าลงทะเบียน  8,110 บาท รับจำนวน  60 คนต่อรุ่น  จำนวน 24 ชั่วโมงต่อคอร์ส


หน่วยพัฒนาครู 0105558012012
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จำกัด
www.newspectivewisdom.com
โทร: 06-5665-9469

Line: @newspectivegroup