Home  /  หลักสูตรครูมัธยมศึกษา   /  หลักสูตรระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการใช้งานในชีวิตจริง

หลักสูตรระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการใช้งานในชีวิตจริง

ค่าลงทะเบียน  8,140 บาท รับจำนวน  60 คนต่อรุ่น  จำนวน 24 ชั่วโมงต่อคอร์ส

คลิกเพื่อดูเล่มหลักสูตรได้ที่นี่
www.newspectivewisdom.com/obaccourses/614013011.pdf

หน่วยพัฒนาครู 0105558012012
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จำกัด
www.newspectivewisdom.com
โทร: 06-5665-9469

Line: @newspectivegroup