Home  /  About

ก้าวแรกของการพัฒนา กว่าจะมาเป็น
บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จำกัด

ธุรกิจแรกของกลุ่มบริษัทนิวสเปคทีฟ คือ บริษัทรับจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Management) ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 เราดำเนินธุรกิจมากว่า 13 ปี และได้เติบโตขยายธุรกิจไปหลากหลายแขนง จนได้พัฒนาเป็น “กลุ่มบริษัทนิวสเปคทีฟ” หนึ่งในธุรกิจปัจจุบันของเรานั่นก็คือ “บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จำกัด” (Newspective Wisdom Co., Ltd) ดำเนินธุรกิจด้านการศึกษา มุ่งเน้นการทำโครงการเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติเป็นหลัก โดยเริ่มจากการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ จัดอบรม สัมนาให้กับองค์กรเอกชน และภาครัฐฯ ปัจจุบันได้เปิดตัวเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาจากประสบการณ์ทำงานกว่า 13 ปี กลั่นกรองเป็นนวัตกรรมดิจิตอลช่วยบริหารธุรกิจ www.borihan.com Business All in One ที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำสำหรับ SMEs และ Start up และเป็นหนึ่งใน 15 นวัตกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุน ประเภท Scale Up Fund ในโครงการ Siam Innovation District เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม

ปรัชญาการก่อตั้ง
ที่ผลักดันให้เราทำทุกวันให้ดีกว่าเดิม

“Make it Better” ทำทุก ๆ อย่างในทุก ๆ วันให้ดีขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุด
คือหลักปรัชญาที่เราได้ยึดถือเป็นหลักสำคัญ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท
และเป็นแนวคิดสำคัญที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้าง
และพัฒนาผลงานดี ๆ อย่างไม่สิ้นสุด ไม่มีวันหยุดการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง

อีกก้าวของการพัฒนา เพราะเราเชื่อว่า
โอกาสเรียนรู้มีได้ตลอดชีวิต

ด้วยปณิธานที่ต้องการมีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้คนไทยได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต (Long Life Learning) เช่นเดียวกับประเทศชั้นนำของโลก เพราะเราทราบดีว่า เศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตด้วยคุณภาพด้านการ ศึกษาเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยพัฒนาก้าวหน้า เรามีการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในทุกแขนงของภาคธุรกิจ ด้วยเครือข่ายผู้ประกอบการ นักวิชาการที่กลุ่มบริษัทนิวสเปคทีฟได้สะสมมากว่า 13 ปี เราจึงสร้างการเรียนรู้ผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้รองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อีกก้าวแห่งการพัฒนาด้านการศึกษา บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จำกัด ได้เสนอชื่อเข้าร่วมเป็นหน่วยพัฒนาครู ในโครงการของกระทรวงศึกษาธิการตามแนวนโยบายสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้มีโอกาสเข้ามาเป็นหน่วยพัฒนาครู ซึ่งเป็นภารกิจที่ภาคภูมิใจอีกภารกิจหนึ่งในปี 2561